Cookies Policy
X

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

The Making of the Frisian Clay Landscape 800–1600

No metrics data to plot.
The attempt to load metrics for this article has failed.
The attempt to plot a graph for these metrics has failed.
The full text of this article is not currently available.

Brill’s MyBook program is exclusively available on BrillOnline Books and Journals. Students and scholars affiliated with an institution that has purchased a Brill E-Book on the BrillOnline platform automatically have access to the MyBook option for the title(s) acquired by the Library. Brill MyBook is a print-on-demand paperback copy which is sold at a favorably uniform low price.

Access this article

+ Tax (if applicable)
Add to Favorites
You must be logged in to use this functionality

image of Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik

The Frisian Clay area consists of a northern part, the Bouwhoek (‘arable corner’), and a southern and older part, the Greidhoek (‘grassland corner’). In both areas, the terpen are the original areas of residence, containing the farms. The terpen formed hamlets which during the Middle Ages expanded to villages. In the Greidhoek, the corresponding land stretched in all directions, whereas in the Bouwhoek, it stretched in elongated parcels on either side. The land in the Greidhoek was bordered by natural streams, slenken, whereas the Bouwhoek land was delimited by dug maren, dating from the early Middle Ages. The Greidhoek also has dug waters, the leien, mainly dating to the early and high Middle Ages. The land of a hamlet was called hemrik: some of it was the fixed property of the farms (the staten), whereas the land further afield was used commonly. Later, hemrik changed its meaning and came to indicate only the common land. The word then coincided with meenschar and fell into disuse. From 1200 the meenscharren became ever smaller in size due to their continuous assignment to farms, until they had nearly all been divided up in the sixteenth century.

Affiliations: 1: Universiteit van AmsterdamNiederlande ph.breuker@hetnet.nl

10.1163/18756719-12340068
/content/journals/10.1163/18756719-12340068
dcterms_title,pub_keyword,dcterms_description,pub_author
10
5
Loading
Loading

Full text loading...

/content/journals/10.1163/18756719-12340068
Loading

Data & Media loading...

1. AdVD = see RvdA
2. Algra N. E.Oudfries recht 800–12562000LeeuwardenFryske Akademy
3. Bakker J. P., et alBarradeel. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy.1955DrachtenLaverman
4. van der Meer P. J., Mol J. A.De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543LeeuwardenFryske Akademybb = Beneficiaalboeken (bb)
5. Blok D. P.De Franken in Nederland19742nd ednBussumFibula-Van Dishoek
6. Boelens K.Nes, in doarp yn ’e Dongeradielen1949–1950DokkumKamminga
7. Bos J. M., Scheffer J., Zwier J. H."Een terpzool bij Rewert (gem. Littenseradiel, Fr.)"Paleo-aktueel1997Vol 8100101
8. Bremmer R. H.JrHir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 13002004Hilversum/LeeuwardenVerloren/Fryske Akademy
9. Breuker Ph. H.Toponymy fan Boazum.1978LeeuwardenFryske Akademy
10. Breuker Ph. H."Frije Friezen: wa wienen dat? (n.o.f. for(n)del)"Ut de Smidte fan de Fryske Akademy1984Vol 18218
11. Breuker Ph. H.Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar1996LeeuwardenFryske Akademy
12. Breuker Ph. H. Postma ObeVeld, huis en bedrijf2010HilversumVerloren
13. Breuker Ph. H.De Greidhoeke: Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter.2012LeeuwardenStichting ArgHis/Wijdemeer
14. Breuker Ph. H. Postma ObeIt deistich bestean by âlds. Samle histoaryske opstellen ii2014LeeuwardenWijdemeer
15. Breuker Ph. H.Het landschap van de Friese klei, beschreven in zijn ontwikkeling van 800 tot 18002017LeeuwardenStichting ArgHis/Wijdemeer
16. Buma W. J., Ebel W.Westerlauwerssches Recht I. Jus Municipale Frisonum1977GöttingenVandenhoek & Ruprecht
17. Buma W. W., Telting Jan WillemRegister van den aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk1880LeeuwardenKuipers
18. Driessen R. K.Monumenta veteris aevi inedita iii1827GroningenOomkens
19. Dijkstra M. F. P.Rondom de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder in de Oude Rijnstreek.2011LeidenSidestone Press
20. Eekhoff W.Nieuwe atlas van de provincie Friesland1849–1859LeeuwardenEekhoffreprint The Hague: Kruseman, 1970
21. Exaltus R.Littenseradiel—Lage terreindelen2006ZuidhornSteekproef
22. Verhoeven G., Mol J. A.Friese testamenten1994LeeuwardenFryske Akademy
23. de Geer tot Oudegein J. J.Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde1871UtrechtKeminkft
24. Gerbenzon P."De feanelist fan it Dokkumer kleaster"It Beaken1954Vol 16143149
25. Gerrets D. A.Op de grens van land en water. Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd.2010GroningenBarkhuis
26. Gildemacher K. F.Waternamen in Friesland1993LeeuwardenFryske Akademy
27. Gildemacher K. F.Terpen en terpnamen2008LeeuwardenFryske Akademy
28. Halma F., Brouërius van Nidek M.Tooneel der Vereenigde Nederlanden1725LeeuwardenHalma
29. Henstra D. J. Henstra D. J., Popkema A. T."The wordly position of the bishop of Utrecht in Westerlauwers Friesland"Fon jelde. Opstellen over middeleeuws Frisia2010GroningenBarkhuis
30. Hofmann D."Fries"Tiuche, deutsch zeche.Us Wurk1972/1973Vol 21/225575
31. Hofmann D. Hofmann D."Zur Entwicklung von germ. *fanja ‘Sumpf, Moor’ im niederdeutsch-niederländisch-friesischen Nordwesten"Studien zur Friesischen und Niederdeutschen Philologie ii1989HamburgBuske228241
32. Hofmann D., Popkema A. T.Altfriesisches Handwörterbuch2008HeidelbergWinter
33. Jepson B.English Place-Names Elements Relating to Boundaries2011Lund UniversityPhD thesis
34. Joosting J. C. G.Bronnen voor de kerkelijke rechtspraak.1906–1924’s-GravenhageNijhoff
35. Kalma J. J."Op de tsjoegen"Fryske Plaknammen1949Vol 19798
36. van Klaarbergen B. W.Das altwestfriesische Jüngere Schulzenrecht1947DrachtenLaverman
37. Kluge FriedrichEtymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache197521st ednBerlinDe Gruyter
38. Kötzschke R.Die Urbare der Abtei Werden an der Ruhr. A. Die Urbare vom 9–13. Jahrhundert1906BonnBehrendt
39. Künzel R., Blok D. P., Verhoeff J. M.Lexicon van Nederlandse toponiemen1989AmsterdamMeertens Instituut
40. de Langen G. J."De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen"Middeleeuws Friesland1992GroningenWolters-Noordhoff/Forsten
41. Mol J. A., Noomen P. N.Prekadastrale Atlas 5. Baarderadiel1992LeeuwardenFryske Akademy
42. Nicolay J. de Langen G. J.Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting2015GroningenVereniging voor terpenonderzoek
43. Noomen P. N.De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners2000HilversumVerloren
44. Sipma P., Vries O.Oudfries(ch)e oorkonden1927–1977Vol I-IV’s-GravenhageNijhoffofo
45. Blok P. J., et alOorkondenboek van Groningen en DrentheGroningenWoltersogd
46. Philippa M., Debrabandere F., Quak A., Schoonheim T., van Sijs N.Etymologisch woordenboek van het Nederlands2003–2009AmsterdamAmsterdam University Press4 vols
47. Postma O.De Friesche Kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.1934LeeuwardenFriesch Genootschap
48. Postma O."It Fryske doarp as tsjerklike en wrâldske ienheid. Sneek: Brandenburgh"Breuker19411882162010
49. Postma O."Personen of geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen"De Vrije Fries1946Vol 382953
50. Postma O.Geschiedenis van de Friese landbouw1952see Spahr van der Hoek
51. Postma O."‘Mear’ of ‘mar’ = grenssloot?"Breuker20101571582010
52. Reitsma J.Oostergo. Register van geestelijke opkomsten.1888LeeuwardenFriesch Genootschap
53. Reitsma J.Ljouwerteradiel beneamd2011(No place of publication): Documentatie Stichting Leeuwarderadeel
54. Schroor M."De laatmiddeleeuwse namen van de klokslag van Leeuwarden. Een historisch-geografische verkenning"It Beaken1991Vol 53161200
55. Rienks K. A., Walther G. L.Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân1954BolswardOsinga
56. I. Telting (RvdA) and J. C. Tjessinga (AdVD)RvdA = Registers van de Aanbreng.1880/1952–1956LeeuwardenFriesch Genootschapid.: Fryske Akademy
57. Schuur J. R. G."De plaatsing van de Schoutenrechten in hun historische context"It Beaken2014Vol 76133
58. Siderius K.De geschiedenis van Barradeel1950FranekerTelenga
59. Steller W.Das Altwestfriesische Schulzenrecht1926BreslauMarcus
60. Spahr van der Hoek J. J., Postma O.Geschiedenis van de Friese landbouw1952LeeuwardenFriesche Maatschappij voor landbouw
61. Teunissen T. E.Ald Dantumadiel. De Dokkumer Wâlden yn eardere en lettere tiid1938DokkumKamminga
62. Versloot A. P."Westgermaans * ē1 in het Noord-Hollands: een Ingweoonse mythe?"It Beaken2012Vol 74101121
http://brill.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1163/18756719-12340068
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1163/18756719-12340068
2017-06-09
2018-07-17

Sign-in

Can't access your account?
 • Tools

 • Add to Favorites
 • Printable version
 • Email this page
 • Subscribe to ToC alert
 • Get permissions
 • Recommend to your library

  You must fill out fields marked with: *

  Librarian details
  Your details
  Why are you recommending this title?
  Select reason:
   
  Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik — Recommend this title to your library
 • Export citations
 • Key

 • Full access
 • Open Access
 • Partial/No accessInformation