Cookies Policy
X

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

The Manuscript Collection of the Frisian State Historian Simon Abbes Gabbema (1628–1688) from an Old Frisian Perspective

No metrics data to plot.
The attempt to load metrics for this article has failed.
The attempt to plot a graph for these metrics has failed.
The full text of this article is not currently available.

Brill’s MyBook program is exclusively available on BrillOnline Books and Journals. Students and scholars affiliated with an institution that has purchased a Brill E-Book on the BrillOnline platform automatically have access to the MyBook option for the title(s) acquired by the Library. Brill MyBook is a print-on-demand paperback copy which is sold at a favorably uniform low price.

Access this article

+ Tax (if applicable)
Add to Favorites
You must be logged in to use this functionality

image of Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik

The Frisian state historian Simon Abbes Gabbema (1628–1688) actively collected manuscripts and has thus been of tremendous importance for the preservation of medieval Frisian sources. It turns out that he possessed all but one of the Old Frisian law manuscripts from present-day Friesland. Gabbema also borrowed important manuscripts from other scholars in his network and (partly) copied these. His contacts with Franciscus Junius were especially important. Junius copied the archaic Old Frisian law manuscript Codex Unia from Gabbema, which is now lost. In this article, the focus lies on Gabbema’s collection of Old Frisian manuscripts and the study he made of Old Frisian sources. An appendix with an overview of the manuscripts discussed in this article has been added.

Affiliations: 1: Fryske Akademy, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen Ljouwert / LeeuwardenNiederlande hnijdam@fryske-akademy.nl ; 2: Fryske Akademy, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen Ljouwert / LeeuwardenNiederlande josav@josav.com

10.1163/18756719-12340077
/content/journals/10.1163/18756719-12340077
dcterms_title,pub_keyword,dcterms_description,pub_author
10
5
Loading
Loading

Full text loading...

/content/journals/10.1163/18756719-12340077
Loading

Data & Media loading...

1. van der Aa Abraham JacobBiographisch woordenboek der Nederlanden1878HaarlemJ. J. van Brederode
2. Antonius Conrad GottliebPetronii Arbitri Satyricon, ex recensione Petri Burmanni passim reficta1781LeipzigCaspar Fritsch
3. Antonius Conrad GottliebT. Petronii Arbitri equitis rom. Satiricon1790ZweibrückenBipontine Society
4. Bergsma Wiebe"Suffridus Petrus als landshistorieschrijver"It Beaken1994Vol 5680123
5. Bremmer Rolf H.Jr Faltings V. F., et al"Willibrord through Anglo-Saxon and Frisian Eyes: from History to Myth"Friesische Studien1992Vol IOdenseOdense University Press128(= nowele. Supplement vol. 8)
6. Bremmer Rolf H.Jr Bremmer Rolf H.Jr."Retrieving Junius’s Correspondence"Franciscus Junius F. F. and His Circle1998AmsterdamRodopi199236
7. Bremmer Rolf H.JrHir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 13002004Hilversum: Verloren/LeeuwardenFryske Akademy
8. Bremmer Rolf H.JrAn Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary2009AmsterdamBenjamins
9. Breuker Philippus H.It wurk fan Gysbert Japix1989LeeuwardenFryske AkademyVol. i, ii-1, ii-2.
10. Breuker Philippus H."Codex Unia: foar Gabbema op Holdingastate"Ut de Smidte1990Vol 24217
11. Breuker Philippus H. Bremmer Rolf H.Jr."On the Course of Franciscus Junius’s Germanic Studies, with Special Reference to Frisian"Franciscus Junius F. F. and His Circle1998AmsterdamRodopi129158
12. Breuker Philippus H."Fries met de Friezen. Prof. J. W. de Crane (1758–1842) en zijn “aangenomen vaderstad”"De Vrije Fries2011Vol 918398
13. Breuker Philippus H.Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740–18752014LeeuwardenWijdemeer
14. Breuker Philippus H., et alLandrecht der Vriesne. Tekstuitgave en commentaar1996LeeuwardenB. S. Hempenius-van Dijk
15. Buma Wybren J., Ebel Willem, Tragter-Schubert MartinaWesterlauwerssches Recht I. Jus Municipale Frisonum I1977GöttingenVandenhoeck & Ruprecht
16. Buma Wybren J., Gerbenzon Pieter, Tragter-Schubert MartinaCodex Aysma. Die altfriesische Texte herausgegeben und übersetzt1993AssenVan Gorcum
17. Campbell Alistair"New Frisian Material in a Lambeth Manuscript"Frysk Jierboek19373134
18. Campbell Alistair"Junius’ Visit to Friesland"Frysk Jierboek19383135
19. Dekker Kees Bremmer R. H.Jr, Johnston T. S. B., Vries O."The Old Frisian Studies of Jan van Vliet (1622–1666) and Thomas Marshall (1621–1685)"Approaches to Old Frisian Philology (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 49)1998AmsterdamRodopi113138
20. Dekker KeesThe Origins of Old Germanic Studies in the Low Countries (= Brill’s Studies in Intellectual History 92)1999LeidenBrill
21. Eekhoff Wopke"Geschied- en Letterkundige Nalatenschap van Simon Abbes Gabbema, Historieschrijver van Friesland. Naamlijst van de door hem bijeengebragte handschriften, historische stukken, brieven enz. in bezit van heeren voogden van het Old Burger-Weeshuis, als voogden van het Gabbema-gasthuis te Leeuwarden, in Mei 1854 in bewaring en gebruik overgedragen aan het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Met eene levensschets van Gabbema"De Vrije Fries1868Vol 11283285
22. Eekhoff WopkeDe Vrije Fries1856Vol 7324361Geschiedenis van de zamenstelling van het groot plakkaat- en charterboek van Friesland, benevens levensschetsen van de bewerkers, G. F. baron thoe Schwartzenberg, dr. Nicolaas Tholen en mr. J. M. T. Herbell
23. Eekhoff Wopke"Betoog, dat de eerste druk van de Oude Friesche Wetten, bezorgd door Heer Hidde Cammingha, omstreeks den jare 1484 is gedrukt te Leeuwarden"De Vrije Fries1856Vol 7362378
24. Emmens "De Drentse familie Emmen(s)"Drents Genealogisch Jaarboek2007Vol 1423111
25. Engels Martinus H. H."Werken van Suffridus Petrus in de Provinciale Bibliotheek van Friesland"It Beaken1994Vol 56239251
26. Engels Martinus H. H.Auteurs / nummers brieven aan Eekhoff. Inventaris collectie 9246 Hs1996LeeuwardenPBF
27. Engels Martinus H. H.De bibliotheek (handschriften) van de historieschrijvers van Friesland Bernardus Gerbrandi Furmerius en Simon Abbes Gabbema2007.
28. Feitsma AnthoniaFryske sprekwurden (= Estrikken 11)1956GroningenFrysk Ynstitút
29. Gerbenzon Pieter"Codex Furmerius"De Vrije Fries1948Vol 397490
30. Gerbenzon PieterExcerpta Legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw1956GroningenJ. B. Wolters
31. Gerbenzon Pieter Buma W. J."De Klearkampster stikken yn it twade Copiarium fan Gabbema"Bydragen wijd oan de neitins fan Mr. M. G. Oosterhout (1920–1970) (= Us Wurk 21–22)1972–1973GroningenFrysk Institút3136
32. Gerbenzon Pieter"Oudfriese handschriftfragmenten in de Koninklijke Bibliotheek te ’s Gravenhage"Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis1982Vol 50263277
33. Gerbenzon Pieter"Aantekeningen over de Jurisprudentia Frisica. Een laat-vijftiende-eeuwse Westerlauwers-Friese bewerking van de Excerpta legum"Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis1989Vol 5721–67339374
34. Gerbenzon Pieter, et alFryske Stikken út Codex Furmerius. In rige foarstúdzjes fan Grinzer en Uterter frizisten (= Estrikken 33–34)1963GroningenFrysk Ynstitút2 vols.
35. Gerbenzon Pieter, Meijering Hendrik D."Inhoudsopgaven van Ommelander Rechtshandschriften"Meidielingen fan de stúdzjerjochting Frysk oan de Frije Universiteit yn Amsterdam1972–197813
36. Halbertsma Joast H.Hulde aan Gysbert Japiks i1824BolswardHessing
37. Halbertsma Joast H.Hulde aan Gysbert Japiks1827Vol IIBolswardHessing
38. Hellinga Onno"Sybout Aysma (Bitgum ± 1534—Wurdum 1604). Geus, ûntfanger en politikus"It Beaken1997Vol 5992109
39. van den Hombergh Adolphus H., van der Werff Egbert O.Sicke Benninge, Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen2012The HagueHuygens ING2 Vols.
40. Jansen Hubertus P. H., Janse AntheumKroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum1991HilversumVerloren
41. de Jeu Annelies‘’t Spoor der dichteressen’. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600–1750)2000HilversumVerloren
42. Johnston Thomas S. B. Munske H. H., et al"The Old Frisian Law Manuscripts and Law Texts"Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies2001TübingenNiemeyer571586
43. van der Kuip FritsDe Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuwske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen2003LeeuwardenFryske Akademy
44. Laker Stephen Bremmer R. H.Jr, Laker S., Vries O."The Downfall of Dental Fricatives: Frisian Perspectives on a Wider Germanic Trend"Directions for Old Frisian Philology (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73)2014AmsterdamRodopi261300
45. van Lennep Maurits J.Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 1530–19191973LeeuwardenGemeentearchief Leeuwarden
46. Mol J. A. (Hans), Smithuis Justine"De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland"Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis2008Vol 11165204
47. Nicolai JohannesEffigies et vitae professorum Academiae Groningae et Omlandiae1654GroningenJohannes Nicolai (Claessen)
48. Nijdam J. A. (Han)Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters2008HilversumVerloren
49. Nijdam J. A. (Han), Versloot Arjen"Kodeks Siccama. Spoaren fan in ferdwûn Aldwestfrysk rjochtshânskrift"Us Wurk2012Vol 61156
50. Ottema Jan G."Naschrift over Botte van Holdinga"De Vrije Fries1859Vol 8384387
51. van Romburgh Sophie G.‘For my Worthy Freind Mr Franciscus Junius’. An Edition of the Complete Correspondence of Franciscus Junius F. F. (1591–1677). (= Brill’s Studies in Intellectual History 121)2003LeidenBrill
52. Schoengen Michaël, Jaarsma WillemCatalogus der briefverzameling van S. A. Gabbema1930LeeuwardenNoord-Nederlandsche Boekhandel
53. Schultz Walter"Studien zur Genese und Überlieferung des Ostfriesischen Landrechts"Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden1992Vol 7281169
54. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Georg F.Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland1768Vol ILeeuwardenCoulon
55. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Georg F.Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland1773Vol IILeeuwardenCoulon
56. Siebs Theodor"Westfriesische Studien"Anhang zu den Abhandlungen der königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften1895BerlinVerlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften
57. Sipma PieterOudfriesche oorkonden1927Vol I’s GravenhageMartinus Nijhoff
58. Sipma PieterOudfriesche oorkonden1933Vol II’s GravenhageMartinus Nijhoff
59. Sipma PieterOudfriesche oorkonden1941Vol III’s GravenhageMartinus Nijhoff
60. Sjölin BoDie “Fivelgoer” Handschrift. I Einleitung und Text (= Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen xii)1970The HagueNijhoff
61. van Sluis JacobDe academiebibliotheek te Franeker anno 1601. De oudste catalogus ingeleid en opnieuw uitgegeven2011FranekerVan Wijnen
62. Steensma RegnerusHet klooster Thabor en zijn nagelaten geschriften1970LeeuwardenDe Tille
63. Steller WaltherAbriss der altfriesischen Grammatik. Mit Berücksichtigung der westgermanischen Dialecte des altenglischen, altsächsischen und althochdeutschen. Mit Lesestücken und Wortverzeichnis1928Halle (Saale)Niemeyer
64. Sytsema JohannekeDiplomatic Edition Codex Unia2012 (March 2017).
65. Sytsema Johanneke Bremmer R. H.Jr, Laker S., Vries O."Codex Unia: Edition and Reconstruction of a Lost Old Frisian Manuscript"Directions for Old Frisian Philology. (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73 / Estrikken 96)2014AmsterdamRodopi497526
66. van Tuinen P."Een gakkende gans tussen Friese zwanen. Tobias Gutberleth, Simon Gabbema en Gysbert Japix"De zeventiende eeuw2004Vol 20314
67. Versloot Arjen P.Mechanisms of Language Change. Vowel Reduction in 15th Century West Frisian2008Utrecht: LOT / LeeuwardenFryske Akademy
68. Visser Piet Duits H., Gelderblom A. J., Smits-Veldt M. B."Frisia non cantat? Boekverkopers, bloemlezers en poetsenbakkers op de Helicon van ’t Heitelân"Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies1994HilversumVerloren165172
69. Vries Oebele"De lêste Fryske histoarjeskriuwer"Ut de Smidte fan de Fryske Akademy1978Vol 1212021
70. Vries Oebele"In ûnbekend Aldfrysk glossarium fan S. A. Gabbema"Us Wurk2004Vol 523–4120129
71. Wumkes Geert A.Bodders yn de Fryske Striid1926BolswardOsinga
72. Wumkes Geert A.Catalogus der briefverzameling van S. A. Gabbema1930LeeuwardenNoord-Nederlandsche Boekhandel
73. Wumkes Dirk A.Sibrandus Leo’s abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum1929BolswardOsinga
74. Wumkes Dirk A. Bouma L. H., et al"Friesche historiographie in overgangstijd"Earebondel ta de tachtigste jierdei fan dr. G. A. Wumkes op 4 septimber 19491950BolswardOsinga210226
http://brill.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1163/18756719-12340077
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1163/18756719-12340077
2017-06-09
2018-11-18

Sign-in

Can't access your account?
 • Tools

 • Add to Favorites
 • Printable version
 • Email this page
 • Subscribe to ToC alert
 • Get permissions
 • Recommend to your library

  You must fill out fields marked with: *

  Librarian details
  Your details
  Why are you recommending this title?
  Select reason:
   
  Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik — Recommend this title to your library
 • Export citations
 • Key

 • Full access
 • Open Access
 • Partial/No accessInformation